Skip to content

Visit us!

Meirion Mill Shop is now open seven days 10am to 4:30pm. The Coffee Shop is open 10am to 4pm. As Wales has now moved to alert level zero social distancing indoors is no longer compulsory but we still need to be alert to the risk of spreading Covid 19. To keep us all safe we will continue to ask you to keep a safe distance between other visitors and members of staff. We will continue with all the measures we have been following since reopening after the first lockdown. We have plenty of outdoor seating where dogs are welcome and also offer a take away service.

Mae Siop Melin Meirion bellach ar agor saith diwrnod 10yb i 4:30yp. Mae'r Siop Goffi ar agor rhwng 10yb a 4yp. Gan fod Cymru bellach wedi symud i lefel rhybuddio sero nid yw cadw pellter cymdeithasol yn orfodol yn y tu fewn ond mae'n rhaid i ni fod yn effro o hyd i'r risg o ledaenu Covid 19. Er mwyn ein cadw ni i gyd yn ddiogel byddwn yn parhau i ofyn i chi gadw pellter diogel rhwng ymwelwyr eraill ac aelodau staff. Byddwn yn parhau â'r holl fesurau yr ydym wedi bod yn eu dilyn ers ailagor ar ôl y cloi cyntaf. Mae gennym ddigon o seddi awyr agored lle mae croeso i gŵn ac rydyn ni'n cynnig gwasanaeth bwyd a diod I mynd.

Winter Opening Times 2021/22
We’re hoping to be open for the following times up to the New Year if there’s no changes to the Coronavirus situation or problems with the energy supply and a return of the 3 day week! As we found last Christmas things can change at short notice but we can always be reached on 01650 531311.
From Monday 1st November the shop will be open 10am to 4pm, the coffee shop 10am – 3pm.
Please note we will be closed on Thursdays, 11th, 18th, 25th, of November, 2nd, 9th, and 16th December.
Christmas – we’ll be open Monday 20th December until Christmas Eve
Closed Christmas Day and Boxing Day
Open every day 27th December to 2nd January including New Year’s Day
We’ll then be closed from Monday 3rd January until mid February 2022.

Amserau Agor y Gaeaf 2020/21
Rydyn ni'n gobeithio bod ar agor am yr amseroedd canlynol hyd at y Flwyddyn Newydd os nad oes unrhyw newidiadau i sefyllfa Coronavirws neu broblemau gyda'r cyflenwad ynni a dychweliad yr wythnos 3 diwrnod! Fel y gwelsom y Nadolig diwethaf, gall pethau newid ar fyr rybudd ond gellir ein cyrraedd bob amser ar 01650 531311.
O ddydd Llun 1af Tachwedd bydd y siop ar agor 10yb i 4yp, y siop goffi 10yb – 3yp.
Sylwch y byddwn ar gau ar ddyddiau Iau, 11eg, 18fed, 25ain, Tachwedd, 2il, 9fed, a 16eg Rhagfyr.
Nadolig - byddwn ar agor ddydd Llun 20fed Rhagfyr tan Noswyl Nadolig
Ar gau Dydd Nadolig a Dydd San Steffan.
Ar agor bob dydd 27ain Rhagfyr i 2il Ionawr gan gynnwys Dydd Calan.
Yna byddwn ar gau o ddydd Llun 3ydd Ionawr tan ganol mis Chwefror 2022.

Directions and Access

Access is directly off the A470.From Welshpool follow the A458 to Mallwyd, turn right at roundabout onto the A470, continue for approx. 1 mile and follow brown signs for Meirion Mill.Travelling from the North, stay on the A470 past the village of Dinas Mawddwy then follow the brown signs for Meirion Mill. There is plenty of parking, and the entrance to the shop is on the level with easy access for wheelchairs. A disabled toilet is provided. Click on the link so see our location on a map.Meirion Mill Shop & Cafe

Hello,

We are very sorry, but the browser you are visting us with is outdated and not complient with our website security.

Please upgrade your browser to a modern secure version to view our website.